Ouders/verzorgers welkom

Ouders/verzorgers zijn een hele belangrijke factor bij het jeugdvoetbal. Anders dan bij bijvoorbeeld een fitnesscentrum heeft Columbia geen betaalde medewerkers in dienst. Toch wil elke ouder dat z’n kind in een veilige omgeving veel plezier aan zijn of haar sport beleeft.

Daar zullen we met z’n allen dan voor moeten zorgen.

Bij de allerjongste jeugd moeten ouders nog even helpen bij het aan- en uitkleden. Maar, zodra de kinderen hun eigen schoenen kunnen “strikken”, schept het rust in de kleedkamer als ouders zich ook daar niet meer mee bemoeien. Het kan worden gezien als een volgende stap naar zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid. Geef ze die kans!

Kinderen vinden het heel leuk als ouders/verzorgers ook enthousiast zijn voor de prestaties die zij op het veld laten zien. Dus de aanwezigheid tijdens de wedstrijden is erg belangrijk.

Uiteraard verwachten wij van ouders ook dat zij zich tijdens de wedstrijd en de training gepast gedragen. Ook als de wedstrijd spannend is en de emoties hoog kunnen oplopen. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Dus: positief aanmoedigen, niet schelden op de tegenpartij (en natuurlijk ook niet op het eigen team), geen commentaar op de leider en/of scheidsrechter, etc. En laat het coachen over aan het begeleidingsteam.

Op deze website van Columbia vindt u in het menu Informatie de Gedragsregels zoals die binnen Columbia gelden.

’s Zaterdags speelt het team de ene keer thuis, de andere keer uit. Vanzelfsprekend is daarvoor vervoer nodig. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij af en toe mee helpen om het vervoer te verzorgen. De teamleider maakt daarover in het begin van het seizoen al afspraken met de ouders/verzorgers.

De teamleiding van elk team organiseert aan het begin van het seizoen een ouderavond. Naast de al genoemde afspraken over het vervoer naar uitwedstrijden komen allerlei andere zaken op tafel.

– De trainer zal uitleggen wat hij van spelers en ouders verwacht.

– Ouders kunnen vragen stellen.

– Etc.

Lid zijn van Columbia betekent ook dat je je inzet voor de club. Zo zal er een beroep op je worden gedaan om het sporten voor ons allen mogelijk te maken. Voor ouders van jeugdleden geldt dat er ook van hen een actieve rol wordt verwacht. Elk lid (ouders van jeugdlid) wordt geacht om per seizoen minimaal 8 uur een bepaalde taak bij Columbia uit te voeren.

Er zijn heel veel handen nodig om een vereniging te laten draaien en dat lukt alleen als in feite iedereen een steentje bijdraagt.

Alle pupillenteams worden per seizoen een aantal keer ingepland om een dienst te draaien in het jeugdhonk. Deze taak wordt door de ouders van dat team uitgevoerd en dit is een verplichte bijdrage. Zie ook https://www.avvcolumbia.nl/index.php/jeugdactiviteiten/bezetting-jeugdhonk

Omdat Columbia een vereniging is waar heel erg veel gebeurt, zijn er verder altijd taken die bij je passen. Om je een indruk te geven van de verschillende soorten taken die er zijn, volgt hier een korte opsomming (die bij lange na niet compleet is)

– Af en toe in het jeugdhonk en clubhuis meehelpen

– Grensrechter zijn

– Activiteiten helpen organiseren

– Secretariaatwerkzaamheden doen

– Je specifieke kennis gebruiken voor de accommodatiecommissie

– Als teamleider fungeren

– Gastvrouw/-heer tijdens wedstrijddagen (dagdeel)

– Terreindienst

– etc.

Op de website van Columbia worden regelmatig vrijwilligers voor een bepaalde taak gevraagd. Zie ook onze vacaturepagina.

Meer dan 100 nu actieve vrijwilligers bij Columbia kunnen u vertellen hoe leuk en dankbaar het is om iets voor de club te doen

Tweemaal per jaar worden Algemene ledenvergaderingen gehouden waarbij de leden mee kunnen praten over het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst. Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom bij deze vergaderingen. Ouders van jeugdleden hebben namens hun kind stemrecht tijdens de Algemene ledenvergaderingen.