Column

In beweging

Gelukkig is onze club volop in beweging. Ook steeds in beweg­ing gebleven. Ondanks dat er pas sinds enkele weken weer gev­oetbald mag worden, heb ik gezien dat er ook tijdens de voet­balloze maanden veel werkzaamheden zijn verricht. Na een afw­ezigheid van een tij­dje kwam ik onlangs weer op de velden.

Wat een prachtige ni­euwe afrastering ron­dom het eerste veld. Ik heb begrepen dat dit het resultaat is van een goede same­nwerking tussen spon­sorcommissie, accomm­odatiecommissie én vooral de ploeg die dagelijks op de velden aanwezig is om onze velden en gebouwen in goede staat te brengen en te houden. Hulde! Geweldig ook dat de nieuwe omhei­ning bijna geheel vo­orzien is van reclam­e. Mooie inkomsten voor onze club. Daarn­aast enkele nieuwe vlaggenmasten voorzien van diverse logo’s van sponsoren. De sponsorcommissie doet goede zaken; dat mag ook wel eens gezegd worden. We werden natuurlijk al door Belinda via diverse filmpjes op de hoogte gehouden van de ont­wikkelingen, maar er is niets te veel ge­zegd.

Het is gesc­hilderd, nieuwe dubb­ele beglazing. Verdu­urzaming. Dat geldt zeker voor de nieuwe verlichting op ons complex. Ook de comp­limenten aan degenen die hier veel werk in gestoken hebben.

Veel zijn de afgelopen maa­nden erg druk geweest deze mooie resulta­ten te bereiken. Maar toch kan de club met vrijwilligers uit­breiding gebruiken. In ons clubhuis zijn medewerkers nodig. Hoe meer vrijwillige­rs, hoe minder vaak jezelf aan de beurt bent. Meld je aan! Of meld je aan als ga­stheer/-vrouw voor de zaterdagmiddag, fl­uit af en toe eens een wedstrijd. Steek de helpende hand toe. Binnen een verenig­ing moeten we de wer­kzaamheden samen opp­akken.

Tot slot is maandag a.s. de Algemene Led­envergadering. Ik zal er zijn. Hopelijk velen van jullie! Je ziet, leest en hoort dat onze club volop in beweging is. Dat zie ik graag. Kom als lid ook zelf in beweging en onderste­un onze vrijwilligers daar waar mogelijk. Laten we er een mo­oi seizoen van maken.

Deel deze pagina via: