Huishoudelijk Reglement

Wie en wat is de “club van 100”

De “club van 100” bestaat uit een groep personen en instellingen die de voetbalvereniging A.V.V. Columbia een warm hart toedragen en jaarlijks een bedrag storten op een rekening welke op naam staat van de “club van 100”. Het bedrag is vastgesteld per persoon of instelling op € 45,00 per seizoen. De “club van 100” is opgericht in juni 1996 en heeft een eigen commissie van vijf personen welke zijn gekozen tijdens de ledenvergadering.

 

Doelstelling van de “Club van 100”

Het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de faciliteiten binnen de Voetbalvereniging A.V.V. Columbia door middel van financiële injecties of tastbare zaken. De vorm van besteden wordt beslist in de jaarlijkse ledenvergadering.

 

De leden

Iedereen kan in principe lid worden van de “club van 100” als men bereid is voor minimaal 1 jaar het bedrag van € 45,00 te betalen en alleen als men betaald heeft verkrijgt men instemmingsrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Ieder lid ontvangt een eigen ledenpas op naam en deze is niet overdraagbaar. Bij eventueel verlies of diefstal kan een nieuw pasje worden aangevraagd tegen kostprijs. Het pasje blijft eigendom van de “club van 100” en verliest zijn geldigheid bij het niet voldaan hebben van de financiële verplichting en dient bij opzegging te worden ingeleverd.

 

Faciliteiten voor leden van de “club van 100”.

  • Naamsvermelding in het clubhuis.
  • Eigen ledenkaart
  • Gratis toegang bij thuiswedstrijden 1ste elftal voor de competitie.
  • Uitnodiging feestavond bij een eventueel kampioenschap 1ste elftal.
  • Uitnodiging feestavond bij een groot bestedingsdoel.
  • Instemmingsrecht en medezeggenschap over de verdeelsleutel van de financiële middelen.

 

De commissie

De commissie bestaat uit vijf personen welke zijn gekozen tijdens de ledenvergadering en hebben onbeperkte zittingstijd. De commissie is verantwoordelijk voor de financiële handel en wandel van de “club van 100” en legt verantwoording af aan zijn leden en het bestuur van A.V.V. Columbia. De commissie heeft de mogelijkheid om tussentijds een extra ledenvergadering te beleggen als het noodzakelijk wordt geacht om over een bepaald onderwerp te stemmen.

 

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt minimaal één ledenvergadering gehouden en wel in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar en maximaal zoveel vergaderingen als dat de commissie raadzaam acht. Tijdens de vergadering wordt besloten, door middel van een 2/3 meerderheid aan stemmen, wat het voor dat jaar gekozen bestedingsdoel wordt. De leden welke voor het betreffende jaar hun bijdrage hebben voldaan zijn stemgerechtigd. Voorstellen voor bestedingsdoeleinden of algemene suggesties kunnen ten alle tijden worden ingeleverd bij een van de commissieleden.

 

Commissie van de “club van 100”

rekening nr. Rabo-bank 103.147.659